Publicat en el BOE de 31 d'octubre de 2015

Llei general de la Seguretat Social: nou text refós


Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social

Llei de la Seguretat Social

Publicada al BOE de 31 d'octubre del 2015.

04/07/2018