Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu publicat l'Octubre de 2015)


Text de l'Estatut

Versió publicada al BOE el dia 24 d'octubre de 2015. El RD Legislatiu 2/2015 deroga l'anterior text de l'Estatut dels Treballadors (RDLegislatiu 1/1995) amb efectes des del 13 de novembre de 2015.

Darreres modificacions que han afectat l'Estatut dels Treballadors: 
 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia

Real Decreto-Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia


26/10/2015