Transparència

 

Missió de la Fundació

 

La Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya és una entitat privada, sense ànim de lucre, creada el 1992, per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Per la consecució de les seves finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el seu Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

 

A fi de dur a terme la seva missió fundacional, la Fundació desenvolupa les següents activitats, descrites sense ànim exhaustiu: realitzar recerca i elaborar estudis en matèria socioeconòmica, laboral i històrica; gestionar, custodiar i difondre el patrimoni històric documental CCOO de Catalunya; gestionar un espai de documentació per donar suport a les diferents activitats de la Fundació; desenvolupar activitats que permetin aprofundir en la concepció de classe i nacional pròpia de CCOO de Catalunya; realitzar actuacions específiques per fomentar l'ús de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en el món del treball.

 

Finalitats de la Fundació

 

Les finalitats principals de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya són, entre d'altres, les següents:

 

- Realitzar i promoure activitats relacionades amb I+D+i, desenvolupant projectes, recerques i estudis.

- Promoure la reflexió, l'estudi, la recerca i la investigació en relació amb la cultura i els valors de transformació social.

- Recuperar, tractar, classificar, emmagatzemar, preservar i difondre el patrimoni històric documental del sindicat, així com documents relacionats amb la històrica del moviment obrer a Catalunya.

- Fomentar l'ús de la llengua catalana i l'aranès.

- Impulsar, dissenyar i impartir accions formatives amb contingut social i sindical, adreçades als treballadors i treballadores, als seus representants, afiliats i afiliades.

 

D'acord amb els principis que propugna i defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya, en la realització de les seves activitats, haurà de prestar especial atenció a la igualtat efectiva entre dones i homes.

 

Activitats de la Fundació

 

Les activitats principals de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya són, entre d'altres, les següents:

 

- Posar en marxa activitats culturals, de sensibilització social o de dinamització de projectes de transformació social.

- Organització de cursos, seminaris, actes, jornades, exposicions, treballs de recerca o d'investigació, xerrades de divulgació, així com la publicació i la difusió dels continguts de la seva activitat en qualsevol mitjà o format.

- Distribuir i vendre les publicacions generades amb motiu de les jornades científiques promogudes o organitzades per la Fundació o amb les quals aquesta col·labori, així com distribuir i vendre la publicació de les investigacions a les quals doni suport material o financer la Fundació.

- Impulsar la constitució de convenis i xarxes de cooperació amb altres fundacions, associacions o entitats que tinguin les mateixes finalitats o similars.

- Promocionar, dissenyar, planificar i impartir cursos, mitjançant un equip especialitzat i els recursos materials i pedagògics necessaris, en diferents matèries de caràcter sindical i laboral.

 

- Pla de treball 2020 i Memòria d'activitats 2020

- Pla de treball 2019 i Memòria d'activitats 2019 

- Pla de treball 2018 i Memòria d'activitats 2018 

- Pla de treball 2017 i Memòria d'activitats 2017 

- Pla de treball 2016 i Memòria d'activitats 2016

- Pla de treball 2015 i Memòria d'activitats 2015

- Pla de treball 2014 i Memòria d'activitats 2014

- Pla de treball 2013 i Memòria d'activitats 2013

- Pla de treball  i Memòria d'activitats 2012

- Pla de treball i Memòria d'activitats 2011

- Pla de treball  i Memòria d'activitats 2010

- Pla de treball i Memòria d'activitats 2009

- Pla Estratègic 2009-2014

 

 

Estatuts, núm. de registre i normativa aplicable

Estatuts de la fundació privada "Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya", aprovats el 16 de juliol de 2020

Núm. de registre de l’entitat: 675

Normativa aplicable

 

Composició dels òrgans de direcció

 

El Patronat és l'òrgan de govern i administració de la Fundació; la representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fits fundacionals. Els patrons són designats i cessats pels òrgans de direcció de CCOO de Catalunya.

 

Són deures dels membres del Patronat, entre d'altres:

 

- Fer complir estrictament els fins fundacionals, d'acord amb allò que disposen els seus estatuts.

- Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació.

- Servir el càrrec amb la diligència d'un administrador lleial segons estableixin la llei i els estatuts.

 

La composició del Patronat de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya és la següent:

President: Alfons Labrador

Tresorer: José Fernández

Secretària: Rosa Sans

Vocals:

Lucía Aliagas

Carme Besora

Quim Fornés

Soledad Gálvez

Dolors Llobet

Jesús Martínez

Mercedes Paredes

Estrella Pineda

Liliana Reyes

 

Estructura organitzativa

 

Director de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya: Marc Andreu Acebal

Director de l'Arxiu Històric de CCOO de Catalunya: Juan Manuel García Simal

Sociòloga: Irene Galí Magallón

Estructura organitzativa

 

Memòria econòmica

 

En la línia que segueix CCOO de Catalunya des de l'any 2005 per aconseguir transparència en l'ús dels recursos públics, la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya posa a disposició de la ciutadania algunes dades que poden ser d'interès en relació amb la seva activitat.

Comptes auditats:

- comptes anuals auditats del 2020

- comptes anuals auditats del 2019

- comptes anuals auditats del 2018

- comptes anuals auditats del 2017

- comptes anuals auditats del 2016

- comptes anuals auditats del 2015

- comptes anuals auditats del 2014

 

Subvencions i ajuts públics de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya, 2017-2021

Quadre de les subvencions i ajuts públics de la Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya, 2017-2021

Retribucions de la Fundació Cipriano Garcia - CCOO de Catalunya

Taula salarial 2021, segons conveni d’Oficines i Despatxos