Publicacions 

  
Sociologia del treball 123 Informe sobre la bretxa salarial. Anàlisi metodològica i evolució comparada. Febrer de 2022
21/02/2022

Necessitem quantificar per comprendre i és arran d’aquesta quantificació que el fenomen assoleix la prova final de la seva existència. En aquest sentit, quantificar la bretxa salarial de gènere és imprescindible, però no només per a fer-la visible i aprehensible per la societat, sinó per a què, de fet, existeixi. En aquest document realitzarem algunes consideracions sobre els instruments de mesura de la bretxa salarial i analitzarem les principals fonts estadístiques per al seu càlcul. I veurem com aquests són capaços, no només de descriure la realitat, sinó de crear realitat.
Sociologia del treball 122 Situació laboral de la població estrangera a Catalunya. Informe 2021. La població marroquina
17/01/2022

L’informe incorpora una part de tipus monogràfic centrada, en aquesta ocasió, en la població d’origen marroquí. Amb aquest objectiu, a banda de la part d’anàlisi general sobre la situació de la població estrangera, s’ha dedicat un espai a l’anàlisi de dades de l’Enquesta de població activa (EPA), que poden aportar informació sobre la situació laboral de la població marroquina a Catalunya.
Sociologia del treball 121 Anàlisi del Sondeig d'Opinió de Catalunya de l'ICPS 2021. Desembre de 2021
20/12/2021

Autor: Mario Ríos Fernández, Politòleg i professor associat a la UB i la UdG, col·laborador de l’Aula de Treball i Societat de la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya. El desembre de 2021, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha fet públic el seu Sondeig d’Opinió de Catalunya que porta fent anualment des de 1989. Aquest informe en descriu i analitza el seu contingut.
Sociologia del treball 120 Enquesta sobre opinions i actituds sociopolítiques de l'afiliació de CCOO de Catalunya
17/05/2021

L’Enquesta d’opinions i actituds sociopolítiques, que fem coincidir amb el procés de debat del 12è Congrés de CCOO, vol conèixer les opinions de les persones afiliades sobre temes que són part o estan molt vinculats a l’acció sindical així com d’altres de caràcter més general. Segons l’objectiu de cadascuna de les enquestes realitzades, triem la manera de fer-la que ens sembla més escaient, cosa que comporta petites deferències en la metodologia emprada.


Sociologia del treball 119 Balanç de salut laboral 2020
04/05/2021

El 2020 ens deixa una imatge esgarrifosa: un augment del 21,54 % del nombre d’accidents de treball mortals durant la jornada, al mateix temps que es produeix una reducció significativa dels accidents lleus i greus, i de les malalties professionals.


Sociologia del treball 118 Treballs i crisi de la covid-19: un impacte molt feminitzat
04/05/2021

L’impacte de la pandèmia al mercat de treball té nom de dona i això es reflecteix tant en les taxes d’ocupació i atur com en els nivells de temporalitat, de treball a temps parcial i, fins i tot, en el teletreball o en les condicions de salut a la feina.


Sociologia del treball 117 Impacte de la COVID-19 en el mercat de treball. Una aproximació a la pobresa en el treball
04/05/2021

En aquest informe hem volgut conèixer l’impacte sense precedents que ha tingut la crisi sanitària originada per la COVID-19 en el mercat de treball a Catalunya i a la província de Barcelona, i com aquest impacte ha incidit en la pobresa en el treball.


Sociologia del treball 116 Informe sobre la bretxa salarial
04/05/2021

La bretxa salarial es deu en gran mesura a totes les desigualtats i la discriminació estructural que pateix la dona en tots els àmbits de la vida.


Sociologia del treball 115 Repartidors i repartidores de plataforma digital. Condicions laborals, necessitats, demandes
04/05/2021

S’emmarca dins del projecte estratègic “Lluita contra la precarietat” de CCOO de Catalunya, pactat al darrer congrés, que ha establert com una de les seves prioritats organitzar tots els col·lectius i els sectors que pateixen la precarietat i la pobresa laboral.


Sociologia del treball 114 Per la reconstrucció social i nacional de Catalunya. CCOO davant les eleccions al Parlament del 2021
04/05/2021

Durant el 2020, la pandèmia global de la COVID-19 ha canviat de cop les prioritats de les polítiques, de les institucions i del conjunt de la societat, i ha impactat de manera global en la vida de la gent i, molt especialment, de la classe treballadora.


Sociologia del treball 113 Situació laboral de la població estrangera de Catalunya. Informe 2020
04/05/2021

Fa referència a les dades sobre la presència de persones estrangeres a Catalunya i la seva situació en el nostre mercat de treball durant en finalitzar l’any 2019. L’Informe incorpora una part de tipus monogràfic centrada en aquesta ocasió en l’ocupació estrangera en activitats de cures.

 


Sociologia del treball 112 Plataformas digitales. Condiciones de Trabajo y representación col·lectiva. Retos de futuro
01/10/2020

Además de los efectos sobre el empleo, la digitalización afectará al perfil de los trabajadores, a la organización del trabajo y a las formas de representación colectiva y organización sindical. Aquí están precisamente los objetivos, la oportunidad y el interés de este estudio.


Sociologia del treball 111 Condicions de vida de les treballadores de la llar i les cures centreamericanes a Barcelona
01/06/2020

Visibilitzar una realitat quotidiana i propera però que està oculta a la nostra mirada perquè té lloc dins dels domicilis privats, i que amaga greus situacions d’explotació laboral, de precarietat i de soledat que deixa les treballadores en una gran vulnerabilitat i indefensió. 
Sociologia del treball 110 Una aproximació a la pobresa en el treball
01/03/2020

Mercat de treball, llars i desprotecció social a la província de Barcelona (2019). En aquest informe hem volgut oferir una aproximació a l’empobriment de les persones treballadores a la província de Barcelona, situant els resultats en relació al conjunt de Catalunya. 
Sociologia del treball 109 Les condicions de vida i de treball de les dones (2019)
01/03/2020

Els indicadors de desigualtats de les dones en el treball remunerat continuen mostrant, tossudament, una realitat de discriminació i desigualtat per a les dones. 
Sociologia del treball 108 Bretxa salarial
01/02/2020

A Catalunya, les dones més grans de 16 anys eren el 52 % de la població en edat de treballar. En canvi, la quantitat de dones inactives i aturades era superior a la quantitat de dones ocupades. 
Sociologia del treball 107 Enquesta sobre motius d'afiliació de les altes recents
01/12/2019

La població objecte d’estudi són les persones que es van afiliar al sindicat en els 12 mesos anteriors a la realització de l’enquesta. 
Sociologia del treball 106 La dimensió de l'economia de plataforma a Catalunya
01/12/2018

Enquesta sobre treball mitjançant plataformes digitals
Sociologia del treball 105 Una aproximació a la pobresa en el treball
25/11/2018

Mercat de treball, llars i desprotecció social a la província de Barcelona
Altres publicacions del CERES 103 Informe sobre l'evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya


L’informe constata un increment de les desigualtats, conseqüència de les polítiques de retallades. Els factors determinants d’aquest empitjorament són la destrucció d’ocupació, el menor pes de la despesa social i el retrocés dels salaris en la distribució de la renda. Els col·lectius més afectats per la creixent desigualtat són dones, joves i persones més vulnerables. També cobra presència la figura del treballador/a que tot i tenir ocupació, obté uns ingressos per sota del llindar de la pobresa
Altres publicacions del CERES 101 Contractes i subcontractes


Contractes i subcontractes. Criteris per a l'actuació sindical
Sociologia del treball 7 La transformación del sindicato


Sociologia del treball | Núm.7
Sociologia del treball 5 El sindicalismo en la encrucijada


Sociologia del treball | Núm.5
Sociologia del treball 3 La reforma de la legislación laboral


Sociologia del treball | Núm.3