desigualtats  
 
 
 
 
Part dels continguts d’aquesta secció provenen de publicacions, revistes especialitzades i webs externes a CCOO. Els seus autors i editors ens han permès, molt generosament, compartir els articles seleccionats en el nostre Butlletí Treball, Economia i Societat. Són aquelles una font de coneixement i pensament crític cabdal. Us convidem a que us hi subscriviu i en feu seguiment. Agraïm, doncs, la col·laboració de l’Observatori Social de “la Caixa”, d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i de la Revista Contexto.
 
Sumari del Dossier

El dossier del tercer Butlletí Treball, Economia i Societat, dedicat a les desigualtats, comença amb un article d’Alfons Labrador i Llorenç Serrano  que explica les conclusions més destacades de l’Informe sobre l’Evolució de les Desigualtats  Socials a Catalunya (gener 2019)  elaborat per l’àmbit d’Estudis de CCOO de Catalunya. El segon article desenvolupa amb més detall una de les conclusions esmentada en l’anterior Informe: la pèrdua de pes de les rendes salarials. Es tracta d’un article de Carmen Vizán publicat a la revista Gaceta Sindical. Reflexión y Debate de la Confederació Sindical de CC.OO.

En trobem després dos dedicats a la desigualtat de gènere. El primer, un de Neus Moreno a partir de l’Informe sobre les Condicions de Vida i Treball de les Dones (2019) de CCOO de Catalunya que ens dona una àmplia perspectiva sobre múltiples factors que configuren la desigualtat de gènere.  El segon, de Maria José González, Clara Cortina i Jorge Rodríguez, publicat per l’Observatori Social de “la Caixa”, que ha tingut molt ressò  al voltant del 8 de març, sobre la discriminació de gènere en l’accés a la contractació. 

Reproduïm també  tres capítols del darrer Informe INSOCAT, de Entitats Catalanes d’Acció Social, realitzat per Georgina Marín i Júlia Montserrat, concretament els dedicats a les desigualtats en l’accés a l’habitatge, educació i salut.


Pel que fa al paper de les polítiques públiques en la reducció de desigualtat, recollim un article de Jesús Ruiz i Jesús Rodríguez sobre els efectes de les polítiques fiscals i de despesa pública a Espanya, publicat a Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, i l’article-manifest de Thomas Piketty i cent investigadors més sobre que sols l’estat del benestar pot combatre les desigualtats. Aquest darrer article fou publicat a la Revista Contexto.
________________________________________________________________________________________
 
 
Llorenç Serrano; Alfons Labrador. “Es mantenen les desigualtats socials, malgrat el creixement econòmic”

Els autors exposen les dades més rellevants de l’Informe Evolució de les desigualtats socials a Catalunya: es manté la bretxa social (gener 2019), presentat per CCOO de Catalunya.

Aquest informe neix de la necessitat de conèixer l’evolució de les condicions de vida i de treball de la població catalana i fa una radiografia molt acurada de la bretxa social, que persisteix al llarg dels anys a Catalunya. Les dades de l’informe posen de manifest la manca de voluntat política a l’hora d’aprofitar els anys de creixement econòmic per retallar distàncies en els nivells de protecció social respecte a Europa.

(Article)
________________________________________________________________________________________

 
Carmen Vizán. “La caída del peso económico de las rentas del trabajo”. Article publicat a Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, nº. 31 (CCOO)

El descens en la participació de les rendes del treball en la renda nacional és una tendència global i estructural àmpliament contrastada des d’almenys els anys 80 del segle XX. El salari real mig ha crescut sistemàticament per sota de la productivitat i ambdues variables mostren una tendència al desacoblament macroeconòmic a llarg termini.

L’autora analitza aquest fenomen. La pèrdua de pes econòmic de les rendes del treball planteja importants reptes als sistemes d’organització econòmica i social ja que afecta negativament a la distribució de la renda i a la cohesió social, a l’estabilitat macroeconòmica i a la legitimitat dels sistemes de representació política.

(Article)
________________________________________________________________________________________

 
Neus Moreno. “Un informe de CCOO de Catalunya mostra les enormes desigualtats que continuen patint les dones en el mercat de treball”

L’autora presenta l’Informe Les condicions de vida  i de treball de les dones (2019), de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI i subratlla algunes dades significatives. L’informe ofereix indicadors de la situació social, econòmica i laboral de les dones a Catalunya amb un recorregut per àmbits on l’impacte de gènere és determinant. És una aproximació a la realitat que orienta l’acció sindical i sociopolítica de CCOO i situa les reivindicacions per assolir unes relacions socials de gènere basades en la igualtat d’oportunitats i en l’avenç dels drets de les dones.

(Article)
________________________________________________________________________________________
 

M. José González; Clara Cortina; Jorge Rodríguez. “Les dones tenen menys oportunitats de ser contractades?”, article publicat per l’Observatori Social de “la Caixa”

Les autores i l’autor exposen els resultats d’un experiment sobre discriminació de gènere en el mercat de treball dut a terme a partir de convocatòries a entrevistes per ofertes de feina. Les dades obtingudes constaten que les dones entre 37 i 39 anys tenen una mitjana del 30% menys de probabilitats de ser convocades a una entrevista laboral que no els homes amb les mateixes característiques. La discriminació de gènere és més gran si les candidates tenen fills, i minva, tot i que no arriba a desaparèixer del tot, quan estan més qualificades per al lloc de treball.

(Article)
________________________________________________________________________________________

Georgina Marín Nogueras; Júlia Montserrat (col·laboradora). “Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social, núm. 10. Treball precari, habitatge privatiu i manca d’inversió social”, publicat per Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS): capítols sobre educació, salut i habitatge

L’INSOCAT, recull d’Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu, és un Informe per a la millora de l’acció social que ECAS publica periòdicament.  De l’interessant Informe de 2019, destaquem els capítols educació i exclusió social, salut i condicionants socials, i habitatge i subministraments.

Segons les autores, el model socioeconòmic genera pobresa i desigualtats de manera estructural i les polítiques públiques no hi fan front amb la determinació i l’eficàcia necessàries. Les xacres socials s’agreugen, la vulneració dels drets més bàsics és constant i, davant la gravetat de la situació, no hi ha respostes institucionals transformadores que permetin revertir-la.

(Article)
________________________________________________________________________________________

Jesús Ruiz-Huerta; Jesús Rodríguez. “Los efectos del sistema fiscal y de las políticas de gasto público social sobre las desigualdades en España. Una visión de conjunto”. Article publicat a Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, nº. 31 (CCOO)

Les dades de desigualtat i la pobresa semblen mostrar l’existència d’un seriós problema  a Espanya en relació a la majoria dels països europeus, especialment amb els més rics. A més a dels arguments de justícia social o garantia del principi d’igualtat d’oportunitats, hi ha motius que aconsellen reduir l’excessiva desigualtat des d’una estricta perspectiva econòmica. Té sentit defensar l’acció de polítiques públiques per corregir fenòmens de desigualtat i pobresa.

Segons els autors, l’anàlisi realitzada demostra efectes igualadors de les polítiques fiscals, tot i que aquests tendeixen a reduir-se els darrers anys. Els recursos obtinguts mitjançant impostos són essencials per finançar polítiques de despesa pública. Cal pensar en la necessitat de disposar de més ingressos.

(Article)
________________________________________________________________________________________

 
Thomas Piketty; Lucas Chancel; Gabriel Zucman; Emmanuel Saez; Facundo Alvaredo. “Solo el Estado del bienestar puede combatir la desigualdad”. Article publicat a CTXT. Revista Contexto

L’Informe sobre la Desigualtat Global 2018 presenta projeccions de l’evolució de la desigualtat d’ingressos i riquesa fins 2050, sobre la base de diferents escenaris. Si en el futur les condicions actuals es mantinguessin sense canvis, la desigualtat a escala mundial continuaria creixent. Si, en canvi, tots els països seguissin, en termes de distribució de l’ingrés, una trajectòria similar a la  d’Europa en les darreres dècades, la desigualtat mundial podria reduir-se, amb simultanis avenços importants en l’eradicació de la pobresa.

(Article)
________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.

El Butlletí Treball, Economia i Societat està editat per CCOO de Catalunya.
Director: Joan Carles Gallego i Herrera.
Comitè del Butlletí: Joan Carles Gallego i Herrera, Ricard Bellera, Carlos de Barrio, Dolors Llobet, Llorenç Serrano.
Consell de redacció d’aquest número: Llorenç Serrano, Ricard Bellera, Toni Mora, Salvador Clarós, David Monsergas.
Participen a més en aquest número: Alfons Labrador, Neus Moreno, Carles Garcia Maestre.
Edició: Miquel de Toro.

Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat